KINH DOANH

Sunwah là một tập đoàn quốc tế đa ngành có trụ sở tại Hồng Kông, kinh doanh trong 8 lĩnh vực chính: Hải sản và Thực phẩm, Bất động sản, Dịch vụ Tài chính, Công nghệ thông tin, Cơ sở Hạ tầng, Giáo dục đào tạo, Truyền thông và Công nghệ Môi trường & Chăm sóc Sức khỏe.

Tập đoàn Sunwah đã có hơn 50 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đầu tư của Sunwah tại đây ngày càng tăng.

PHÒNG THƯƠNG MẠI HỒNG KÔNG - VIỆT NAM

Được sự hỗ trợ của chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah đã thành lập Phòng Thương mại Hồng Kông – Việt Nam (HKVCC) vào tháng 11 năm 2008. HKVCC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông và Việt Nam. Xem thêm…

QUỸ SUNWAH
QUỸ JONATHAN KS CHOI

Trong những năm qua, Quỹ Sunwah và Quỹ Jonathan KS Choi, thuộc Tập đoàn Sunwah đã thực hiện nhiều dự án công tác xã hội, các chương trình giáo dục, nghệ thuật và văn hóa ở Việt Nam, được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam, các trường đại học cũng như đông đảo nhân dân Việt Nam. Xem thêm…